REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Wypożyczalnia jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
 4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego akceptacji regulaminu wypożyczalni, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości (który zostanie przechowany w sejfie wypożyczalni na czas wypożyczenia sprzętu i zwrócony po oddaniu nieuszkodzonego sprzętu lub po uregulowaniu należności za ewentualne uszkodzenia). Z momentem podpisania w/w regulaminu za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Wypożyczalnię.
 8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 9. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
  • Odstępowania sprzętu pływającego osobom trzecim i pozostawiania go bez dozoru
  • Picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą
  • Zaśmiecania sprzętu i akwenu wodnego
  • Zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
  • Cumowania na nadbrzeżach kamienistych oraz dobijania do wysp
  • Zabierania zwierząt na pokład
  • Wpływania na teren kąpieliska strzeżonego
  • Cumowania do znaków wodnych
  • Przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego
  • Zbliżania się do budowli piętrzącej zbiornika na odległość mniejszą niż wyznaczona żółtymi bojami.
 10. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% godzinowej należności za wypożyczenie.
 11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się jej klientów na akwenie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci klientów wypożyczalni.
 14. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 16. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania powiększone o koszty utraconej możliwości sprzedaży liczone od chwili zaistnienia szkody do momentu wypłaty należności.
 17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
Powered by LekkiCMS